Institut pro restorativní justici

»Restorativní justice dostupná každému v každé fázi trestního řízení.«

Institut pro restorativní justici vznikl na jaře roku 2019 v rámci aktivit národní skupiny
evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change


Restorativní justice říká, že trestným činem vzniká někomu újma a že narušuje mezilidské vztahy. Předním zájmem při nalézání spravedlnosti by tak mělo být naplnění potřeb oběti a převzetí odpovědnosti pachatele za způsobenou újmu. České trestní právo i v 21. století stanoví, že hlavním účelem trestního řízení je nalézt a potrestat pachatele. Pojďme to změnit!


Proces nalézání spravedlnosti by měl přispívat k tomu, aby do popředí svého zájmu stavěl zájmy oběti, motivoval pachatele k aktivnímu postoji při převzetí odpovědnosti za způsobenou újmu, zapojení sociálního prostředí a dotčených komunit do řešení následků trestné činnosti a přispívat ve výsledku k tomu, aby takový process vedl všechny zasažené osoby ke zdravé vizi jejich vlastní budoucnosti a přispíval k uzdravení ran, které trestný čin způsobil. Restorativní justice představuje soubor principů, hodnot, cílů a prostředků, který k naplnění takové vize vedou. Institut pro restorativní justici byl založen s cílem prosazování restorativních přístupů v rámci české trestněprávní politiky a praxe.


Účelem Institutu pro restorativní justici je prostřednictvím podpory systémových změn a komunikace se širokou i odbornou veřejností prosazovat myšlenky a principy restorativní justice jak v trestním řízení, tak v širší občanské společnosti, vytvářet a provozovat restorativní programy ve smyslu § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, vytvářet a provozovat další programy sloužící k řešení konfliktů mezi jednotlivci a skupinami obyvatel, poskytovat servisní služby, pomoc a poradenství pro oběti a pachatele trestných činů a pro organizace a instituce pomáhající obětem, pachatelům a jejich rodinám.


Evropský projekt Restorative Justice: Strategies for Change vznikl v roce 2019 jako společná platforma European Forum for Restorative Justice a devíti evropských států, a to včetně České republiky. Jedním z hlavních podnětů pro vznik tohoto projektu bylo přijetí nového doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech. Cílem projektu je v následujících čtyřech letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice na daném poli. Členy české národní skupiny jsou: Andrea Matoušková (Probační a mediační služba), Petra Masopust Šachová (Právnická fakulta UP), Jan Tomášek (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), Lukáš Dirga (Ministerstvo spravedlnosti).